Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

SOFiSTiK UI-Suite programcsomag

A programcsomag modellezési és eredménykiértékelő munkahelyek számára készült, ahol nem történik számítási futtatás. Alkalmas AutoCAD környezetben történő modellezésre, a terhek és a végeselemháló elkészítésére, valamint egy másik munkahelyen elvégzett számítást követően a statikai dokumentáció összeállítására.A csomag tartalma modulokra bontva:

Adatbevitel: TEDDY, SSD, SOFiPLUS, SOFiMESH, SOFiLOAD, FEAX
Számítás: -
Kiértékelés: WinGRAF, Result Viewer

Képességek

SOFiSTiK UI-Suite programcsomag bármely SOFiSTiK Statika programcsomaghoz bedolgozó, és/vagy eredménykiértékelő lehetőséget teremt. Modellezési képességei nem korlátozottak, viszont számítások futtatására nem alkalmas.

Modellezés

Kezelőfelületként egy központi vezérlőpultot használhatunk, ahonnan indíthatók az egyes munkafolyamatok. A SOFiSTiK az egyes munkafolyamatokra több alternatívát is kínál, ezért itt szabadon választhatunk attól függően, hogy éppen milyen feladaton, feladatrészen dolgozunk.
A vezérlőpulton egy interaktív animáció is megjeleníthető a munkafolyamat bármely fázisában, amely a modell gyors ellenőrzését teszi lehetővé: az adatbevitel és a peremfeltételek megadása az elképzelésnek megfelelően valósult-e meg, továbbá interaktív módon lekérdezhetők a végeselemek igénybevételei és feszültségei.

Adatbeviteli felület

AutoCAD
A statikus mérnökök által jól ismert AutoCAD egy speciális balra dokkolható eszközpalettával kiegészítve. Minden eddig megszokott AutoCAD parancs és megszerzett tudás felhasználható a térbeli, vagy síkbeli modell és a terhelés összeállításhoz. A SOFiSTiK statikai modellje DWG fájlban tárolódik. A program felismeri, hogy a megrajzolt, vagy AutoCAD elemként átvett vonatkozó rajzi elemek nem egyszerű geometriai elemek, hanem pótlólagos statikai tulajdonságokkal és attribútumokkal rendelkeznek, és ezeket ennek megfelelően is kezeli.

Revit
A statikai számítás bemenő adata Autodesk Revit programmal is elkészíthető, ahonnan az analitikus elemek geometriája, a keresztmetszetek, anyagok, terhek és megfogási viszonyok átvehetők. A modul a Revit programba ágyazva használható, geometria szempontjából egyirányú adatkapcsolatot biztosít. Az adatátadáskor a Revitben használt (nem feltétlenül szabványos) anyagok és kereszmtetszetek a SOFiSTiK által használtakhoz megfeleltethetők. Részletek »

Parametrikus szöveges megadás
Egy a SOFiSTiK-re jellemző, saját programnyelv segítségével a statikai feladatok szöveges módon is leírhatók. A programozásban egy kicsit is jártas statikusok által könnyen elsajátítható nyelv kiválóan alkalmas a gyakran ismétlődő (de mindig más-más adatokkal előforduló) feladatok, részfeladatok automatizálására, vagy a komplex feladatok esetén optimalizálásához.

Szabványok
Az anyagdefiníciók, a teherkombinációk és a méretezések a kezdetben meghatározott szabványok és azok kategóriái szerint történnek. A feladatok során a szabványok által kínált alapbeállítások automatikusan életbe lépnek, de bármelyik lépésnél lehetőségünk van a szabványban szereplő értékek felülírására. A programrendszer által használható szabványok a következők:
 • EN - Eurocodes
 • DIN - Deutsche Norm
 • OEN - Österreichische Norm
 • SIA - Schweizer Norm
 • BS - British Standard
 • US - American Standards and Unified Building Code
 • SNIP - Russian Standard
 • IS - Indian Standard
 • AS - Australian Standard
 • UNE - Instrucciones Espaniola
 • UNI - Decreto Ministeriale Italiane
 • NF - AFNOR Association Francaise de Normalisation
 • SS - Svenska Boverkets Konstruktionsregler (BKR)
 • DS - Danish Standard
 • NS - Norsk Standard
 • SFS - Finnish Standard
 • NEN - Netherlands Standard
 • NBN - Belgian Standard
 • NZS - New Zealand Standards
 • GB - Chinese Standard
 • NBR - Brazilian Standard
 • ZA - South African Standard
Anyagok és keresztmetszetek

A SOFiSTiK korlátozás nélküli anyaghasználatot biztosít: valamennyi, a programban megtalálható szabvány anyaga felhasználható vagy eredeti adatokkal, vagy a tulajdonságaik felülírásával. Egyedi anyagokat is definiálhatunk saját szigma-epszilon diagram elkészítésével. Összeállíthatunk saját, projektfüggetlen, bármikor bővíthető anyag-adatbázist, amelyből meríthetünk a későbbi munkáink során.

A programrendszer részét képezi egy standard-keresztmetszet adatbázis, mely téglalap, t-borda, kör/cső, pászma, és végül acélszelvény típusokat tartalmaz. Ezen standard keresztmetszetek értékei bármikor módosíthatók.

Ha ezektől eltérő, egyedi keresztmetszetre van igény, akkor szintén az AutoCAD felületén rajzolhatunk magunknak. Két típust különböztetünk meg: a tömör (de lyukakat is tartalmazható) kontúrrajzolással leírható, és a komponensekből összeállított (leginkább egyedi hegesztett acélszelvény).

Az akár különböző anyagokból készült keresztmetszetek definiálásánál megadhatunk vasalást (pontszerű, vagy "szétkent" vonalmenti / kerületi), és feszültségpontokat, ahol majd a méretezés eredményeket szolgáltat (pl. nyakpontok).

Nem csak szerkezeti anyagokban gondolkodhatunk, hanem talaj, vagy talajfúrási mintákban is. A talajfizikai jellemzőkkel (súrlódási szög, kohézió, összenyomódási modulusz, stb.) felruházott talaj anyagok egyrészt rugalmas félterekhez, másrészt síkbeli mélyépítési feladatokhoz, térbeli testmodellekhez, és cölöpelemekhez használhatók fel.

Végeselemek és hálógenerálás

Vonalszerű elemek: rácsrúd, rúd, kötél, cölöp
A rúdelemek lehetnek központosak, vagy külpontosak. Utóbbi esetben a rúdelemek hossztengelyére a keresztmetszetek tetszőleges pontjaikkal kerülhetnek. A rudak kezdő és végpontján egymástól eltérő keresztmetszet is megadható, melyet a program a rúd mentén interpolál. A rácsrudak automatikusan központosak, csak normálerő, a kötelek csak húzóerő felvételére képesek. Utóbbiak kialakításukhoz a főbb gyártók szerint külön, pászmakötegeket tartalmazó keresztmetszet-adatbázis áll rendelkezésünkre.
A cölöpelem egy olyan speciális rúdelem, amely köpenysúrlódással rendelkezik.

Felületszerű elemek: tárcsa, lemez, héj
A felületszerű elemek 4 csomópontú (de választhatóan akár 3 csomópontú is lehet) síkbeli, (változó) vastagsággal ellátható és akár külpontosan is elhelyezhető elemek, a héjelemek csavarási merevséggel is rendelkeznek. Az elemek ortotróp módon is viselkedhetnek akár irányonként más-más beadott vastagság, vagy kiválasztott keresztmetszet által.

Kapcsolati elemek: csukló, rugó, merev test
Kapcsolati elemeket definiálhatunk az egyes végeselemek között (csomópont-csomópont, csomópont-rúd, rúd-rúd, rúd-felület, felület-felület), melyek lehetnek klasszikus, ellenállást az adott irányban, vagy ellenállást nem tanúsító (csukló), lineáris, vagy egyedi, merevségükkel leírt elemek.


Térbeli elem: 8 csomópontú test, vagy 4 csomópontú tetraéder elemek, melyek elsősorban lokális problémák feszültségvizsgálataira (pl. feszítőpászma bevezetési helye), vagy a talaj modellezésére használatosak.


Támaszelemek: pontszerű, vonalmenti, felületi
A támaszok globális és lokális koordinátarendszer szerint állíthatók be. Lehetnek fix, vagy rugalmas (lineáris és nemlineáris) tulajdonságúak, eltolódás és/vagy elfordulás elleniek. A támaszok automatikusan a csomópontokhoz kötődnek, de rajzolás szinten pontokhoz, vonalakhoz, vagy felületekhez rendelhetjük őket.

Hálógenerálás

Az AutoCAD-ben megrajzolt úgynevezett szerkezeti vonalakból a program vonalszerű, a felületekből pedig felületszerű végeselemeket generál automatikusan. A hálógenerálás leginkább a számítógép memóriáját veszi igénybe a processzorát kevésbé. A hálógenerálásnál a program arra törekszik, hogy a kényes pontokon sűrítse a hálót, és a végeselemek oldalvonala lehetőleg folytonos vonalképet mutasson. Ennek hatására az eredmények is folytonos lefutást mutatnak.
Kényszerpontok közbeiktatásával helyileg vezérelhetjük a háló jellegét. A hálózás módjára néhány csúszka használatával gyakorolhatunk hatást globálisan, lokálisan pedig az egyes szerkezeti felületeknél eldönthetjük, hogy rájuk a szabályos, vagy a szabálytalan automatikus hálót tegye a program.

Terhek

A program a terhek két fajtáját különbözteti meg, a geometriához kötött és a tőle független terhet. Ezek alapján készíthetünk csomóponti, rúd, vagy héj terheket, valamint szabadon elhelyezett koncentrált, vonalmenti, felületi, vagy térfogati (folyadék) terheket. A geometriához kötődő terheket az AutoCAD szerkezeti elemeihez rendelhetjük, így azokból a hálógenerálás során automatikusan a végeselemtípusnak megfelelő teher képződik. A független terheket, elegendő megrajzolni, és a program automatikusan érzékeli az alatt a lévő szerkezeti elemet. Létrehozhatunk úgynevezett teherelosztó felületeket, melyek a rajtuk elhelyezett terheket a hozzájuk kapcsolódó rúdelemekre osztják szét, valamint vándorló terheket, melyek egy tetszőlegesen definiált teherkép útvonal mentén történő végigvezetését jelentik teherállásokat generálva.

Teher típusok: erő, nyomaték, elmozdulás, feszítés, egyenletes és egyenlőtlen hőmérsékletváltozás, hosszváltozás, görbület, imperfekció.
A terhek intenzitása lehet egyenletes, vagy változó.

Az elkészített terheket teheresetekbe, a tehereseteket pedig hatásokhoz sorolhatjuk a teherkombináció automatikus elvégzése érdekében.

Kiértékelés és dokumentálás

Bármilyen modellezési lépést, számítást vagy méretezést végzünk, az új végeselemek, terhek, eredmények folyamatosan egy SOFiSTiK (adatbázis)fájlban tárolódnak. Az adatbázishoz, és annak adathalmazából előállítandó dokumentációhoz két úton közelíthetünk: grafikus és numerikus eredmények kinyerése formájában.

Grafikus eredményekA szerkezetek bemenő adatainak és a számítások eredményeinek grafikus megjelenítését egy külön program végzi, mely alkalmas munkaközi ellenőrzésre és a végső statikai dokumentáció összeállítására egyaránt.
A modell végeselemeinek szinte minden tulajdonsága lekérdezhető, és ábrázoltatható: sorszámozás, megtámasztási feltételek, rugók, anyag és keresztmetszeti értékek, lokális koordinátarendszerek, stb..
Megjeleníthető (főleg ellenőrzés céljából) a felvitt végeselemek geometriájához kötődő, vagy attól független (de a végeselemekre átszámított) terhek intenzitása és iránya.
Fóliakezelés segítségével egy ábrán egyidejűleg több, egymástól eltérő rajz is megjeleníthető: pl. nyomaték és vele egyidejű nyíróerő, vagy teherállás és a hozzá tartozó nyomatékábra.
Az eredmények felrajzoltathatók a kiindulási vagy az elmozdult alakra is.
A modellnek bármekkora részét is láttatjuk a képernyőn az eredmények szélsőértékei mindig jól elkülöníthetően megjelennek, így nem csak az érték, de eredmény helye is beazonosítható.
A számítás eredményei végeselemtípustól függően külön csoportosítva, fa-struktúrába rendezve, akár rendkívül részletes beállítások kíséretében érhetők el. Ide elsősorban a lineáris számításból keletkező igénybevételek, elmozdulások, feszültségek, és vasalások tartoznak, melyek ábrázolásmódja lehet vonalas, vektoros, színezetten kitöltött, vagy akár szintvonalas. A nemlineáris számítási eredmények közé tartozhat többek között a repedések, kihasználtságok, és a folyási zónák ábrázolása.
Számos szelektálási, szűrési lehetőség és a 3 dimenziós, tetszőleges metszetkezelés biztosítja az áttekinthető ábrák és dokumentációk előállítását. Az összeállított dokumentáció sablonként elmenthető, így a legközelebbi felhasználás, egy másik feladat számítása során a dokumentáció rögtön újra előáll (természetesen az aktuális eredményekkel). Az összeállításban szereplő képek akár külön képfájlként is kinyerhetők egy független dokumentációkészítés számára.

Numerikus eredmények

A grafikus mellett használhatunk egy numerikus eredménykiértékelő programot a SOFiSTiK számításból keletkező "szám és adathalmaz" áttekinthető táblázatos formába rendezéséhez. A számítási eredmények párbeszédablakokon keresztül szűrhetők elemtípus, eredmény fajtája és tehereset szerint. Az így kapott, egyedileg összeállított táblázat nyomtatható, vagy átadható táblázatkezelő programba (pl. Excel). A grafikus eredményekhez hasonlóan ez a dokumentáció-beállítás is elmenthető sablonként újbóli felhasználás céljából.


Számítási képességgel is rendelkező programcsomagok


3D FEM Professional Lineáris számítás; lemezek, tárcsák nemlineárisan
3D FEM Premium Lineáris számítás; lemezek, tárcsák, rudak nemlineárisan, építési fázisok héjmodellek számára, alap dinamika
3D FEM Ultimate / 50 Lineáris számítás; lemezek, tárcsák, rudak nemlineárisan, építési fázisok, alap dinamika, feszítés


Opcionálisan választható, kiegészítő modulok


Modellezés

RHINO-INT

Rhinoceros (RHINO) egy 3D modellező szoftver tetszőleges szabadformák készítéséhez. A SOFiSTiK Rhinoceros Interface kibővíti a RHINO funkcionalitását a formák végeselemekké alakítási lehetőségével. A programkapcsolattal az elkészített geometriai objektumok (pontok, görbék, felületek) felruházhatók keresztmetszeti, anyag és megfogási tulajdonságokkal, ami után a végeselem háló generálása közvetlenül elvégezhető. A rúdkeresztmetszet és a végeselem háló a RHINO-ban is megjeleníthető prezentációs, ellenőrzési, vagy dokumentálási célból. A kapott SOFiSTiK végeselem modell tovább szerkeszthető a megszokott SOFiSTiK programokkal akár szöveges, akár grafikus úton.
Használatához RHINO program szükséges.

PLUS-X OEM

Beépített AutoCAD mag, mely lehetővé teszi az AutoCAD környezet használatát meglévő AutoCAD hiányában. Közel teljes értékű AutoCAD-ként is használható, azonban azok a funkciók hiányoznak a "normál" AutoCAD-hez képest, melyek nem feltétlenül szükségesek a térbeli modellezéshez és rajzoláshoz.
A PLUS-X OEM önmagában nem, csak SOFiSTiK Statika programcsomag kiegészítéseként vásárolható meg. Viszont új példány esetén is örökös licencet biztosít AutoCAD-ként való használathoz.
SOFiSTiK Statika 2022 rendszerkövetelmények

Szoftverigények

 • Operációs rendszer
  - Windows 10 64-bit
  - Windows 8.1 64-bit
 • SOFiPLUS esetén AutoCAD 2022
 • FEAX esetén Revit 2022

Hardverigények

A Hardverigények megegyeznek a futtatáshoz használt, aktuális AutoCAD változat igényeivel.

SOFiSTiK programok verziómátrixa »

SOFiSTiK
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum